pH đất

pH đất

pH đất

pH đất

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd
-->

Hotline

0944 919 698

"PH ĐẤT"

pH đất được sử dụng để chỉ ra độ axit (hoặc độ kiềm) của đất, là thước đo nồng độ của các ion hydro (H +) trong dung dịch đất. Thang độ pH được dao động từ 1 (axit) đến 14 (kiềm), với 7 là trung tính và được đo trên thang logarit âm.

Độ pH càng thấp thì độ axit trong đất càng cao. Hầu hết cây trồng ưa chuộng bởi độ pH Ca (được đo trong dung dịch CaCl 2 0,01M và được ký hiệu là pH Ca ) trong khoảng từ 5,5 đến 8. Thay đổi hóa học đất và vi sinh khi pH dưới hoặc trên phạm vi này ảnh hưởng xấu đến quá trình của cây làm giảm sự tăng trưởng và năng suất.

Dựa vào thang đo logarit, đất có độ pH bằng 4 có độ axit gấp 10 lần so với đất có độ pH 5, gấp 100 lần so với đất có độ pH 6 và 1000 lần so với đất có độ pH bằng 7.

Điều này có nghĩa là độ pH của đất giảm với tỉ lệ rất nhỏ sẽ dẫn đến sự gia tăng lớn về độ axit trong đất.